Disclaimer

De voor­waarden in deze disclaimer zijn van toepassing op deze website gratis-webcam.be.

Eigendom

Alle teksten en beeld­ma­te­riaal en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht. Voor foto’s van gratis-webcam.be is het auteursrecht/​copyright voor­be­houden aan de betr­e­f­fende fotograaf, we verzoeken dan ook iedereen deze eigen­dom­srechten te respecteren. Verveelvoudiging en/​of open­baar­making op welke wijze ook, zonder vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming is niet toeges­taan. Voor teksten van gratis-webcam.be is het auteursrecht/​copyright voor­be­houden aan gratis-webcam.be of zijn licen­tiegevers. Verveelvoudiging en/​of open­baar­making op welke wijze ook, zonder vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming is niet toegestaan.

Onjuis­theden

Hoewel deze website met zorg wordt samengesteld, kan het voorkomen dat infor­matie onjuist, onvolledig of niet meer actueel is op het moment van aanbieden of raad­plegen. gratis-webcam.be is niet aansprake­lijk voor eventuele gevolgen op basis van handelen naar infor­matie die op deze website wordt getoond.

Hyper­links

gratis-webcam.be is niet verant­wo­ordelijk of aansprake­lijk voor infor­matie die wordt aange­boden op websites van derden, waar op de website van gratis-webcam.be al dan niet door middel van hyper­links naar verwezen wordt.

Kom je tekst en/​of beeld tegen waar je graag gebruik van zou willen maken voor een bepaald doel, neem dan contact met ons op via de contactpagina. Mocht je van mening zijn dat je privacy onver­hoopt geschonden wordt of dat er onjuiste infor­matie op onze website staat, neem dan eveneens contact op gratis-webcam.be.

gratis-webcam.be behoudt zicht het recht voor deze gebruiksvoor­waarden te wijzigen.